Emergobaan

De doelgroep voor Luctor et Emergo zijn arbeidsplichtige deelnemers die niet direct ‐ dat wil zeggen niet binnen 6 maanden ‐ bemiddelbaar zijn, maar wel binnen een periode van maximaal 1 jaar kunnen uitstromen naar reguliere arbeid. Dat betekent dat de afstand niet te groot mag zijn en dat sprake is van voldoende leervermogen zodat een investering in leren loont. Ten aanzien van de werkloosheidsduur, of het hebben van een startkwalificatie gelden geen specifieke criteria.

De afstand tot de arbeidsmarkt en van de inschatting van de trajectduur wordt feitelijk medebepaald door de vraagzijde

In de persoon gelegen (tijdelijke) contra‐indicaties voor een emergobaan zijn:

 • Onvoldoende aanvangsniveau (indicatie participatietraject)
 • Onvoldoende leervermogen, dat wil zeggen dat de competenties niet aangeleerd kunnen worden

In de beschikbare tijd (indicatie participatietraject / WSW)

 • Psychische belemmeringen (indien de klant door een psychische stoornis niet in staat is op zichzelf te reflecteren en geen leerpotentie aanwezig is, kan deze niet deelnemen aan de coaching/begeleiding van Luctor et Emergo.
 • Medische belemmeringen
 • Ernstige verslaving (alcohol/drugs)

Belemmerende factoren maar nadrukkelijk geen contra‐indicaties zijn: 

 • Schulden
 • Zorgtaken ter voorkoming uithuisplaatsing Jeugdzorg
 • Zorgtaken en een ontbrekend sociaal netwerk.
 • Dak‐ en thuisloosheid
 • Detentieverleden

Doelstelling Emergobaan

De doelstelling voor Luctor et Emergo is het binnen maximaal 1  jaar duurzaam bij te dragen aan de competenties van de deelnemer zodat deze in staat is deel te nemen aan het arbeidsproces en te voldoen aan de arbeidsverplichting door middel van het aanleren van algemene, werknemers‐ en beroepsvaardigheden (competenties) geënt op de instroom‐ en opleidingseisen in de sectoren waarnaar wordt toegeleid. Er wordt evenwel nadrukkelijk vanuit gegaan dat deelnemers met de verworven competenties ook kunnen uitstromen naar andere sectoren.

Nevendoelstellingen zijn:

 • Het in kaart brengen van de competenties / competentieonderzoek
 • onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden.

Deelnemer aanmelden / intake emergobaanDe intake bestaat uit één gesprek en is bedoeld om vast te stellen of een deelnemer geschikt is voor een emergobaan bij de stichting.. De intake wordt uitgevoerd door een intaker van de stichting. De intaker maakt, op basis van het screeningsformulier en het intakegesprek, een inschatting of een potentiele deelnemer geschikt is en of er plaats is afgezet tegen de vraag.

Voorafgaand aan het gesprek verzamelt de intaker zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare(digitale) dossiers en systemen en eventuele medische keuringsrapportages (van gemeente/UWV).  Met behulp van het formulier ontstaat een goed beeld van de deelnemer en zijn/haar situatie.

Of iemand na de intake wordt toegelaten heeft te maken met opleidingsniveau, taal, leeftijd, psychische of medische belemmeringen en verslaving maar ook met de groepssamenstelling van dat moment.

Na ongeveer een week krijgt de potentiele deelnemer  de beslissing te horen van de intake.De deelnemer wordt bij toelating uitgenodigd en krijgt direct een afspraakbrief mee en weet dus waar en wanneer de volgende afspraak/afspraken  is/zijn.

 

Motivatiebrief emergobaan

Wanneer deelnemers in aanmerking willen komen voor een emergobaan, wordt hen gevraagd een motivatiebrief hiervoor te schrijven, alsof het om een sollicitatie gaat. Niet alleen oefenen zij op deze  manier in het nadenken over en verwoorden van hun motivatie, maar ook voelt het als een prestatie wanneer ze zijn ‘aangenomen’.

De praktijksimulatie van de Emergobaan is nuttig in meerdere opzichten:

– Problemen van klanten komen snel aan het licht. Soms blijkt pas bij de praktijktraining dat een klant (meestal psychische) belemmeringen heeft. Wanneer echter aard en omvang van belemmeringen goed functioneren onmogelijk maken, is het zinvoller eerst bestaande problemen op te lossen.  Werknemersvaardigheden worden getraind in een realistische werkomgeving.

Ook kunnen  verschillende rollen worden geoefend, waarbij mensen leren samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen. De emergobaan is erg geschikt voor ‘doeners’. De meesten leren het best door te doen. Door de praktijksimulatie zien klanten bovendien direct resultaat van hun werk en krijgen zij complimenten van vrijwilligers, medewerkers en gasten, wat motiverend werkt.

Recovery benaderingBetreffende de Emergobaan staan we bij de stichting Luctor et Emergo de recovery benadering voor. De andere relatie tussen professional en deelnemer komt het beste tot uiting in de recovery benadering. In deze benadering is de rol van de professional niet die van expert, maar die van coach en partner. Belangrijke ingrediënten van de werkwijze zijn: openheid, samenwerken als gelijken, focus op de interne bronnen van de cliënt, wederkerigheid. Daarnaast is het belangrijk dat professionals empathie tonen, zorgzaam zijn, accepteren, wederzijds bevestigen, verantwoord risico’s nemen en positieve verwachtingen hebben voor de toekomst. In het re-integratiedomein spelen dwang en handhaving vaak een grotere rol.
Elementen uit de recovery benadering zijn opgenomen in de methodiek Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen die in Nederland is ontwikkeld.

Trajectduur

wanneer een deelnemer wordt toegelaten tot een Emergobaan wordt een Persoonlijk Competentie en Doelenplan gemaakt . Het zgn. PCD plan.
Afhankelijk van de vraag zijn diverse trajecten denkbaar welke tevoren worden afgesproken en nagestreefd. Trajecten van 2,4 of 6 maanden. Bij het niet welslagen of naar behoefte en overleg kan er een kort of langduriger traject aan gekoppeld worden.
Bij aanvang is het PCD plan volledig, duidelijk omkaderd en met een duidelijke einddatum.
D.m.v. tussentijdse evaluaties worden de doelstellingen welke vermeld staan in het PCD getoetst en indien nodig worden zaken aangepast.
Het PCD is vraaggestuurd door de verwijzer en inhoudelijk vormgegeven op basis van de competenties van de deelnemer. Zowel de deelnemer van de emergobaan, de stichting en de doorverwijzer ondertekenen dit PCD plan.

Stichting Luctor et Emergo.
Bezoekadres: Veerweg 6 (Tramhaven) Hellevoetsluis
info@stichtingluctoretemergo.nl

Meer info? Bel:
06 10 55 52 50 Manuel Suijkerbuijk
06 20 83 60 71 Heleen Sandee