Beleidsplan

Beleidsplan

1. Inleiding
1.1. Verantwoording
Om op korte en lange termijn goed te kunnen functioneren heeft de stichting “Luctor et Emergo”een beleidsplan opgesteld, waaraan het meerjarenprogramma kan worden getoetst.
Afhankelijk van in- en externe ontwikkelingen zal dit beleidsplan regelmatig worden bijgesteld.

De redenen voor het opstellen van dit beleidsplan:
a. Het bewaken van de doelstellingen zoals in de statuten is vastgelegd
b. Als leidraad voor het bestuur t.b.v. het uitvoeren van de taken.
c. Een inzichtelijk, controleerbaar en beïnvloedbaar beleid bieden aan de bij de stichting betrokken vrijwilligers en extern betrokkenen, op maatschappelijk en financieel gebied.
d. educatieve functie bieden m.b.t. de maritieme geschiedenis van het schip en van de maritieme geschiedenis in het algemeen en maritieme techniek.
e. het fungeren als sociale functie

1.2 Opbouw van het beleidsplan.
Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd:
a. De actuele organisatie is beschreven in hoofdstuk 2 “organisatie”
b. In hoofdstuk 3 staat de beleidsdoelstelling van de stichting “Luctor et Emergo”en wordt ingegaan op afgeleide doelstellingen voor de komende jaren.

2. Organisatie
De organisatie functioneert met de inzet van vrijwilligers, van waaruit de stichting wordt geleid door een bestuur zoals in de statuten bepaald.

2.1. Bestuur
Statutair bestaat het bestuur van de stichting “Luctor et Emergo” uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Naast deze genoemde basisfuncties heeft het bestuur een HWTK (hoofd werktuigbouwkundige) welke het onderhoud coördineert, omdat onderhoud bij de stichting een steeds terugkerend en omvangrijk onderdeel van de vrijwilligers werkzaamheden.
Taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in het huishoudelijke reglement van de stichting “Luctor et Emergo”.

2.2 Vrijwilligers
Alle activiteiten welke voortvloeien uit de doelstellingen worden in principe uitgevoerd door vrijwilligers.
Belangrijk voor het voortbestaan van de stichting is een evenwichtige verdeling van de benodigde competenties van de vrijwilligers. Zo is er behoefte aan vaardigheden m.b.t. onderhoud en restauratie van een historisch schip als deze, motortechniek, vaar-en navigatietechnieken etc.

3. Beleid voor de komende jaren.
3.1. Beleidsdoelstellingen.
a. het behoud en in de vaart houden van-alsmede het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat brengen en houden van het stalen vrachtschip “Luctor et Emergo”, gebouwd te Groningen in het jaar 1926, hierna te noemen het schip,
b. het verwerven en behouden van de status van varend monument voor het schip (met inachtneming van de hedendaagse veiligheidsvoorschriften en uitrustingseisen) zo goed mogelijk terug te brengen in de staat waarin het in het jaar 1926 gebouwd werd en later werd geexploiteerd) en weer later in 1965 werd verbouwd.
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
d. educatieve functie bieden mbt de maritieme geschiedenis van het schip en van de maritieme geschiedenis in het algemeen en maritieme techniek.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het deelnemen aan nautische/maritieme evenementen
b. het stimuleren tot restauratie en onderhoud van het schip
c. het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het geven van voorlichting en het uitgeven van publicaties met betrekking tot het schip, de vroegere turfvaart en de naoorlogse maritieme activiteiten tijdens de wederopbouw.
d. bemoeiing bij overheid, instellingen en particulieren inzake het behoud met betrekking tot het schip
e. samenwerking met gelijkgerichte organisaties
f. het bijeenbrengen van middelen om de doelen van de stichting na te streven
g. alle andere wettige middelen, die aan het doel van de stichting dienstbaar kunnen zijn.

3.2  vormgeving van beleid
In deze paragraaf worden de activiteiten benoemd die nodig zijn om de bovengenoemde beleidsdoelstellingen te realiseren:
a. het korte termijn onderhoud van het schip
b. het lange termijn onderhoud aan het schip
c. het voeren van een actief sponsor- en donateursbeleid,
het vergroten van de betrokkenheid van de vrijwilligers d.m.v.:
-invulling geven aan de sociale functie van de stichting
-het beschikbaar stellen van goede faciliteiten
-deskundigheidsbevordering dmv praktijklessen, theorie-avonden, cursussen t.b.v vrijwilligers en anderen sociaal maatschappelijk betrokkenen c.q. stagiaires etc.

3.2.1. Onderhoud korte termijn
Jaarlijks wordt na het vaarseizoen een lijst samengesteld voor de onderhoudswerkzaamheden welke gerealiseerd moeten worden voor het volgende jaar.

3.2.2.
Voor een termijn van 4 jaar wordt een inschatting gemaakt van de te vervangen onderdelen etc en de daarbij behorende werkzaamheden en financiering.
Jaarlijks kan deze inschatting worden herzien.

3.2.3.Sponsor/donateurs beleid
Het sponsorbeleid wordt als volgt onderverdeeld.
a. structurele sponsoring
b. incidentele sponsoring
c. donateurs

a. structurele sponsoring
Door sponsoren, welke gedurende een of meerdere jaren een financiële donatie verstrekken. Deze sponsoren worden benoemd in de Luctor courant en kunnen daarin advertentieruimte benutten in elke uitgave. Tevens zal op de website van de stichting de mogelijkheid zijn om aan sponsoring/advertising te doen.

b. Door deelname aan evenementen, vaartochten met groepen, B&B aan geïnteresseerden welke een eenmalig sponsorbedrag verstrekken.

c. Donateurs
Symphatisanten die jaarlijks een donatie storten krijgen de Luctor courant toegestuurd en hen wordt jaarlijks een vaartocht aangeboden.

3.2.4 Vrijwilligers
De stichting bestaat uit louter vrijwilligers en is gebaat bij een evenwichtige opbouw van voldoende verschillende vrijwilligers om de doelstellingen genoemd in 3.1 te kunnen realiseren.
Het streven is dan ook een actieve groep te vormen waarbij de verdeling bemanning/opstappers en overige vrijwilligers in balans moet zijn.
Een belangrijke reden voor mensen om vrijwilliger te worden van de stichting zijn de sociale contacten. Die vinden plaats tijdens de vaartochten en tijdens de onderhoudswerkzaamheden.
Voor de betrokkenheid bij de stichting is het verder van belang dat elk lid altijd weet wat er binnen de stichting gebeurd.

Elke vrijwilliger zal dus over de actuele informatie beschikken.
De instrumenten daarvoor zijn, de Luctor Courant, de website.
Een eigen plek, “het Schipperscafé” is van wezenlijk belang voor de sociale contacten: vrijwilligers kunnen elkaar dan op een vaste plek ontmoeten. Het inrichten van deze plek zal bovendien de betrokkenheid bij de stichting bevorderen: hier kunnen op een prikbord nieuws en belangrijke mededelingen aangeplakt worden etc. en wordt het een centrale ontmoetingsplaats voor alle vrijwilligers van de stichting

3.3 Evaluatie van het beleid
Het beleid, zoals hier vastgelegd zal jaarlijks worden besproken tijdens het vrijwilligersoverleg.

 

4. Organisatie

RSIN: 860874825
KVK: 77020391
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Luctor et Emergo
Statutaire zetel: gemeente Hellevoetsluis
Oprichtingsdatum: 13-01-2020
Website: stichtingluctoretemergo.nl
Email-adres: info@stichtingluctoretemergo.nl

2020 betreft een startjaar. Enkele toezeggingen zijn al binnen. Actieve marketing van de stichting is opgestart. De penningmeester zal met een accountant de jaarlijkse financiële rapportage voor zijn rekening nemen. Hieraan zijn beperkte kosten verbonden. Stichting Luctor et Emergo kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen behoudens administratie-en organisatiekosten worden volledig aangewend tot behoud van het schip en om educatieve doeleinden te realiseren.